Famporisihana

Nisy ireo lalàna navoaka mba hanatsarana ny tontolom-pihariana eto Madagasikara : Lalàna 2007-036 tamin’ny 14 janoary 2008 mikasika ny fampiasam-bola Zo amin’ny fampiasam-bola mifototra amin’ny fotokevitry ny fahalalahana :

  • Fahalalahana hampiasa vola ho an’ny zom-pirenena rehetra sy ny sehatra rehetra
  • Fahalalahana hamindra tombom-barotra, anjara vola, karama, tahiry
  • Fahalalahana haka sy handroaka mpiasa vahiny
Ny VAHINY mpampiasa vola dia afaka mihazona malalaka hatramin’ny 100%-n’ny petra-bola (tsy tafiditra amin’izany kosa ny fifandraisan-davitra izay voafetra ho 66%-n’ny petra-bola ho an’ny vahiny) ao amin'ny orinasa iray. Lalàna 2007-037 tamin’ny 14 janoary 2008 mikasika ny orinasa afakaba sy ny orinasa Fanondranana ny 95 isan-jato farafahakeliny amin’ny vokatra miaraka amin’ny tahan-ketra
  • 5 taona tsy mandoa hetra ho an'ny orinasa indostrialy manao fikirakirana sy famokarana goavana, ary mandoa 10% aorian’izany
  • 2 taona tsy mandoa hetra ho an’ny orinasa eo amin’ny sehatry ny servisy, ary mandoa 10% aorian’izany
  • 15 taona tsy mandoa hetra ho an’ireo karazana orinasa hafa amin’ny orinasa afakaba, aorian’izany kosa tsy mandoa hetra 10% amin’ny fadintseranana sy ny TVA amin’ny fanafarana akora (fampitaovana, akora voalohany, fitaovan-java-baventy,...)
Lalàna 98-032 tamin’ny 22 desambra 1998 mikasika ny fanavaozana ny sehatry ny angovo Ny orinasa rehetra dia afaka mamokatra ny herinaratra izay tiany, saingy kosa tsy maintsy jifain'izy ireo manokana farafahakeliny ny 70 isan-jaton'ny herinaratra novokarina, ary afaka mivarotra ny ambiny araka ny fepetra voafaritry ny sampanasa miandraikitra ny fitsipi-pifehezana izy ireo. Fitsipika mifehy ny hetra Tsy fandoavana haba ho an'ny fampidirana sy fivarotana masomboly,  ho an’ny fitaovam-pambolena sy ho an’ny fitaovam-pamokarana angovo azo havaozina. Lalàna 2001-031 tamin'ny 8 Oktobra 2002 momba ny fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany lehibe Ity lalàna ity dia manampy ny fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany ary mametraka fitondrana manokana ho an'ny fifanakalozana, ny hetra, ny fombafomba, ary ny lalàna, ho an'ny mpandraharaha mampiasa vola maherin'ny 50 tapitrisa ariary sy manana fahazoan-dalana hanao izany.