Fanekena fiondranana na Visa fidirana 72 ora mba hahazoana Visa azo itarina

Ireo antonta-taratasy ilaina

Tondro Isa
Antontan-taratasy ilaina
Sary tapaka 2
Fangatahana manazava ny antony alefa any amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny 1
Taratasy firaketan-tsazy ara-pitsarana avy amin’ny firenena niaviana navoaka latsaky ny enim-bolana (adikan’ny mpandika teny nanao fianianana avy amin’ny teny Anglisy na Frantsay) 1
Dika mitovy amin’ny pasipaoro 1
Filazana fohifohy mombamomba anao (*) 1
Taratasy fanamarinana ny fampiantranoana sy fiantohana miaraka amin’ny sonia voamarina na Fifanekem-panofana tranoTaratasy fanamarinana ny fampiantranoana sy fiantohana miaraka amin’ny sonia voamarina na Fifanekem-panofana trano (*) 1
Dika mitovy ny Karapanondrom-pirenena na Karatra Maha Mponina ny  Mpampiantrano 1
Taratasy fanamarinam-ponenan’ny mpampiantrano 1
Fanomezana fahefana voamarin-tsonia ho an’ny solontena 1
Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Mpampiasa vola
Sata ofisialin’ny orinasa 1
Karatra statistikan’ny orinasa 1
Dika mitovin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa  (RCS) an’ny orinasa 1
Kara-ketran’ny orinasa (manaraka andro) 1
Fanamarinana fananan’ny orinasa kaonty amin’ny banky 1
Fanamarinana fandoavan-ketra 1
Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Mpiasa Mpila Ravinahitra
Fanomezana alalana hiasa na taratasy fahazoana hiasa avy amin’ny Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna Sosialy ao amin’ny EDBM 1
Taratasy fanamarinana asa nosoniavin’ny mpampiasa 1
Dika mitovy amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa  (RCS) an’ny orinasa 1
Kara-ketran’ny orinasa (manaraka andro) 1
Karatra statistikan’ny orinasa 1
Kopian’ny Karapanondrom-pirenena NA Karatra Maha-Mponina ny Mpitantana ny orinasa 1
Antontan-taratasy fanampiny amin’ny Fampivondronana fianakaviana
Kopian’ny sora-piankohonana (ankizy latsaky ny 21 taona) + visa fivahiniana maharitra an’ny ray aman-dreny 1
Kopian’ny sora-panambadiana + visa fivahiniana maharitra an’ny vady 1
Antontan-taratsy fanampiny ho an’ny voatendry na mpitantana orinasa miorina eto Madagasikara
Sata sy Fitanana An-tsoratra voarakitry ny fanendrena amin’ny maha mpamita iraka na mpitantana orinasa 1
Fanambarana na Fanamarinana fisiana 1
Karatra statistikan’ny orinasa 1
Dika mitovy amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS) an’ny orinasa 1
Kara-ketran’ny orinasa (manaraka andro) 1
Fanamarinana fananan’ny orinasa kaonty amin’ny banky 1
Fanamarinana fandoavan-ketra 1
(*) : Taratasy hofenoina azo alaina ao amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala:  www.edbm.gov.mg

Sarany

Tondro Sarany
Fanekena Fiondranana / Visa Fidirana Tsy misy sarany
Visa (1) volana azo ovaina sy azo halavaina ho fivahiniana maharitra (visa fifindramonina) 140.000 Ar lelavola  aloa ao amin’ny Foiben-ketran’ny EDBM

Antontan-taratasy omena (ao anatin’ny 4 andro)

Visa Fanekena fiondranana
Pasipaoro miaraka amin’ny visa voatomboka
Departemanta voakasika
 EDBM-Visa : Minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE)

Naoty sy fanondroana

  • Lalàna laharana faha 2015-026 tamin’ny 07 desambra 2015 mikasika ny lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2015, Andinin-dalàna 02.05.06 ao amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra ;
  • Didim-pitondrana laharana faha-8421/97-MAE/MININTER/MI/SESP tamin’ny 19 septambra 1997 mikasika ny fampiharana ny didy hitsivolana laharana faha-94-652 tamin’ny oktobra 1994, izay nahitsin’ny Didy hitsivolana laharana faha-97-1154 tamin’ny 19 septambra 1997, miompana amin’ireo fepetra sy fomba hahazoana visa fidirana sy fonenana ho an’ireo vahiny tsy mpifindra monina sy mpifindra monina.
  • Ny Visa ho an’ny tsy mpifindra-monina (PAF, fizahan-tany, kaonferansa, seminera, lanonam-pianakaviana, hetsika ara-panatanjahantena, ara-kolontsaina na ara-pivavahana, fitsidihana ara-pitsaboana, fikarohana siantifika, fialam-boly an-tsambo manokana, fanatontosana sarimihetsika, fizahan-tany an-tsambo lehibe, mpandraharaha ara-toekarena) dia tsy azo ovana ho fivahinianana maharitra. Fa azo halavaina eny amin’ny Kaomisarian’ny Polisy hahazoana fe-potoana tsy mihoatra ny telo (03) volana.
  • Ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny no manome ny fanekena fiondranana na visa fidirana maharitra 72 ora mba hahazoana visa azo ovaina ho fivahiniana maharitra, ho an’ny vahiny avy amin’ny firenena tsy misy Solontena Diplaomatika na Kaonsilà Malagasy ihany, aorian’ny fangatahana an-tsoratra natao mialoha.
  • Ny mpifindra-monina rehetra maniry hiorim-ponenana eto Madagasikara dia tsy maintsy miseho sy mangataka visa azo ovaina eny amin’ny Solontena Diplaomatika na Kaonsilà Malagasy ao amin’ny firenena onenany na inona na inona antony hiorenam-ponenana (fampiasam-bola, asa, fisotroan-dronono, fianarana, famitana iraka, lanonam-pianakaviana, …)
  • Ny fanomezana visa azo ovaina dia mitaky fampisehoana antontan-taratasy orizinaly (taratasy firaketan-tsazy (bileta laharana faha-3), taratasy fanamarinana mariazy, sora-piankohonana, antontan-taratasin’orinasa, fanomezana alalana hiasa, sns.)

Ora Fisokafana

Alatsinainy hatramin’ny Zoma : amin’ny 10 ora hatramin’ny 12 ora atoandro