Sarany

Fanekena fiondranana na Visa fidirana 72 ora mba hahazoana Visa azo itarina

Tondro Sarany
Fanekena Fiondranana / Visa Fidirana Tsy misy sarany
Visa (1) volana azo ovaina sy azo halavaina ho fivahiniana maharitra (visa fifindramonina) 140.000 Ar lelavola  aloa ao amin’ny Foiben-ketran’ny EDBM

Fanomezan-dalana miasa

Sarany : 100 €

Fananganana orinasa

Tondro

Sarany

Fandraketana sata

0,5% n’ny renivola (vola ekena farafahakeliny: 10.000 Ar)

Fandraketana ny fifanekem-panofana ara-barotra

2% n’ny fitambaran’ny hofan-trano mandritra ny faharetan’ny fampanofana

Fitanana an-tsoratra-Fanomezam-pahefana

2.000 Ar

Fandraketana am-boky amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS)

16.000 Ar

Fanomezan-daharana statistika (STAT)

40.000 Ar

Hetra amin’ny vola azo (IR) [cf. Andinin-dalàna 01.01.14 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra] Na Hetra Tambatra (Syntetika) (IS) [Andinin-dalàna 01.02.05 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra]

Raha misafidy ny IR

Raha misafidy ny IS

100.000 Ar ho an’ny olona mandoa hetra manao ny anton-draharaha momba ny fambolena, asa tanana, indostrialy, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, trano fandraisam-bahiny, ny fizahan-tany sy ny fitaterana.

16.000 Ar ho an’ireo mpamboly, mpiompy, mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika, mpitatitra mampiasa fiara tsy misy maotera (sarety, posy, lakana, sns.)

320.000 Ar ho an’ireo orinasa hafa

50.000 Ar ho an’ireo mpanao asa tanana, mpivarotra sakafo madinika (gargôty), mpamokatra madinika

 

100.000 Ar ho an’ireo mpiasa tanana momba ny harena an-kibon’ny tany, mpanakanto sy ny mitovitovy amin’izany, mpivarotra, mpitantana trano fandraisam-bahiny, mpitao asa, mpitantana trano fisakafoanana

 

150 000 Ar ho an’ireo asa tena sy hafa, anton-draharaha marobe, Hafa

Fanovana Orinasa, Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS)

Tondro Sarany (Ar)
Aloa ao amin’ny l’EDBM-RCS
SARANY FAMETRAHANA
KOPIA
DIKA
MITOVIN’NY
RCS (KBIS)
Fanafoanana  9 000  2 000  2 000
Fampiatoana  9 000  2 000  2 000
Famindrana ivelan’ny fahefana (oh : faritra)  12 000  2 000  2 000
Famafana anaran’ny orinasa  9 000  2 000
Fametrahana ny kopia misy ny famindram-pitompoam-pananana  9 000  2 000
Fametrahana ny toebola  9 000  2 000
Fametrahana sata  9 000  2 000
Tetikasa firaisan-troky  9 000  2 000
Fanakambanan-troky  9 000  2 000

Fanovana karatra statistika

Tondro

Sarany (Ar)

Aloa ao amin’ny EDBM-INSTAT

Fanovana ny karatra statistika mikasika ny :
Fampitomboana/Fampihenana ny renivola, Fitantanana/ Mpitarika/ Fanavaozana Andraikitra ho an’ny Orinasa tsy anavahana anarana, Fanafoanana

Tsy misy sarany

Dika mitovy amin’ny karatra statistika
(tsy misy fanovana)

10.000

Fanovana hafa rehetra

40.000

Fanamarinana fisiana

2.000

Fanamarinana vita an-tsoratra

1.000

Visa ho an’ny fivahiniana maharitra

Faharetan’ny fivahiniana azo

Saran’ny visa fivahiniana

Saran’ny fanomezana karatra maha mponina

+ 3 volana hatramin’ny herintaona

Ar 150 000

300 €

1 hatramin’ny 2 taona

Ar 150 000

400 €

2 hatramin’ny 3 taona

Ar 150 000

533, 57 €

3 hatramin’ny 5 taona

Ar 200 000

609, 80 €

5 hatramin’ny 10 taona

Ar 250 000

838, 47 €

Tsy misy fiovana

Ar 250 000

300 €

Dika mitovy

Ar 150 000

300 €

Fanoloana

Ar 150 000

228, 67 €

Orinasa Afakaba

  • Sarany : 500 €