Orinasa Afakaba

Antontan-taratasy ilaina sy paingorina atao tovana miaraka aminy

Tondro Isa
Fangatahana milaza ny antony alefa any amin’ny Atoa Tale Jeneralin’ny EDBM 1
Fanomezam-pahefana ho an’ny olona nanasonia ny fangatahana raha tsy mpiandraikitra voalaza ao amin’ny sata izy 1

Antotan-taratasy mifandraika amin’ny tetikasa

Antontan-taratatsy manankery araka ny Drafi-karazana (*) miaraka amin’ny antsipirihany rehetra ahafahana manombana ny tetikasa 1
Drafitra mikasika ny fitadiavana mpiasa sy fanofanana mpiasa ao an-toerana (*) 1
Fanekena soniavin’ny mpiandraikitra na ny olona nahazo fanomezam-pahefana 1
Sarintsarin’ny fiantoham-bola 1
Singa manamarina ny fahafaha-manao ara-bola: mari-pamantarana avy amin’ny banky, fifanarahana ara-bola na izay singa rehetra maneho ny fahafaha-manao ara-bolan’ny orinasa ho fanatanterahana ny tetikasa, indrindra ho an’ny Orinasan’ny Fampiroboroboana-Fitrandrahana ny Orinasa Afa-kaba 1

Antotan-taratasy mifandraika amin’ny mari-panondroana sy ny zava-misy ao amin’ny orinasa

Raha famaritan-toerana: ao anatin’ny Orinasa Afakaba : fanekena mialoha hiorina ao amin’ny orinasa afakaba 1
Raha famaritan-toerana: ivelan’ny Orinasa Afa-kaba : fifanekem-panofana NA fifanekena mialoha avy amin’ny (ireo) tompon’ny toerana ipetrahana, miaraka amin’ny sonia voamarina) 1
Taratasy fanamarinana ny fananan-tany <3 volana 1
Sata voasoratra ahitana Laharana Famantaran-ketra (NIF) (*) 1
Dika mitovin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS) 1
Karatra Famantaran-ketra (CIF) 1
Karatra Statistika 1

Antotan-taratasy fanampiny ho an’ny orinasan’ny zo iombonana ka te hiova ho Orinasa Afakaba

Toe-bola nandritra ny zava-bita telo farany nofaranana 1
Fanamarinana ny CNAPS sy ny OSTIE 1

Antotan-taratasy hafa

Filazana ireo zava-bita na fandraisana anjara mivaingana teo amin’ny sehatry ny faritra indostrialy na, raha ilaina,
teo amin’ny sehatry ny tany aman-trano mba hanamarinana ny fahafaha-manao ara-teknika ho an’ny Fampiroboroboana-Fitrandrahana ny Orinasa Afa-kaba
1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo alaina ao amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala : edbm.gov.mg
(*) : Ny orinasa rehetra manao fangatahana dia tsy maintsy manana RCS, STAT, NIF satria tsy maintsy atao alohan’ny fangatahana fanovana sata izany

Sarany

 • 500 €

Ora Fisokafana

 • Fangatahana ny andinindininy sy fandraisana antotan-taratasy, Alatsinainy hatramin’ny Zoma ao EDBM : 8ora30 hatramin’ny 12ora sy amin’ny 1 ora30 hatramin’ny 4 ora
 • Fandoavam-bola ao amin’ny EDBM : amin’ny 8ora30 hatramin’ny 12 ora atoandro

Dingana arahana alohan’ny fanomezana taratasy fanamarinana fanekena avy amin’ny EDBM

 • Fisoratana anarana amin’ny MIDAC ao amin’ny GasyNet
 • Fandefasana ny antontan-taratasy feno (drafi-karazana+tovana) mba hotombanan’ny MIDAC
 • Fandefasana dikan-tsoratra an-taratasy 02 mifandraika amin’ny EDBM

Antotan-taratasy omena (ao anatin’ny 20 andro) aorian’ny fametrahana antotan-taratasy feno tsy misy fanombanana

 • Taratasy fanamarinana fankatoavana ho orinasa afakaba omen’ny EDBM.

Departemanta voakasika

 • EDBM-MIDSP: Minisiteran’ny Indostria sy ny Fampandrosoana ny Sehatra Tsy Miankina
 • EDBM-Asa: Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana (MFPRA)
 • EDBM-Hetra: Minisiteran’ny Fitantanambola sy ny Tetibola (MFB)/Foiben-ketra (DGI)
 • GasyNet: amin’ny dingana MIDAC (toerana tokana elektronika eo amin’ny fampanjariana ho tsy mivaingana sy ho fanarahamaso ny fankatoavana « Orinasa Afakaba »)

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

 • Lalàna laharana faha-2007-037 tamin’ny 14 janoary 2008 mikasika ny Orinasa Afakaba eto Madagasikara
 • Didy hitsivolana laharana faha-2015-1096 tamin’ny 7 jolay 2015 mikasika ny fampiharana ny lalàna 2007-037 momba ny Orinasa Afakaba eto Madagasikara
 • Taratasy fisoratana anarana amin’ny rafitra TRADENET (MIDAC) ho fandraketana amin’ny alalan’ny aterineto + naoty ho an’ireo mpisera MIDAC amin’ny fanomezana fankatoavana ho Orinasa Afakaba.