Fanomezan-dalana miasa

Antonta-taratasy ilaina

Tondro Isa
Orinasa manana mpiasa Malagasy latsaky ny 20
Fangatahana manazava ny antony sy misy anarana alefa any amin’ny Minisitry ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana Fitantanan-draharaha, ny Asa sy ny Lalàna sosialy ary mamaritra ny fitambaran’ny fe-potoana farany ambony ampiasan’ilay orinasa mpiasa vahiny

Ka ny iray (01) ôrizinaly mamaritra ireo anarana sy ny asan’ny Tompon’andraikitry ny orinasa misahana ny fametrahana sy fakàna antontan-taratasy

2
Fifanekena arak’asa eo ambanin’ny lalàna mifehy ny asa Malagasy (*)

Ka ôrizinaly ny roa (02)

4
Andinindininy mikasika ilay mpiasa anton’ny fangatahana asa (*)

Fenoina sy soniavin’ny mpiasa sy ny mpampiasa + tombokasen’ny orinasa

2
Taratasy milazalaza ny Orinasa (*)

Fenoina sy soniavin’ny tompon’andrakitry ny orinasa + fitomboky ny orinasa

2
Taratasy fanambarana ny fisokafan’ny (orinasa vaovao) na fanazavana manara-potoana fanao isan-taona mikasika ny toetoetry ny mpiasa an-tanana  (1) 2
Kara-ketra 1
Taratasy manamarina ny fisian’ny orinasa omen’ny Fokontany misy ny foibe,  (latsaky ny 1 volana) 1
Fanambarana fiaikena sy am-boninahitra (*) :

(1) : IRAY (01) avy amin’ny mpiasa +  IRAY (01) avy amin’ny orinasa mpampiasa

(2)
Fanavaozana (antontan-taratasy fanampiny) :
Kopian’ny fanomezan-dalana hiasa teo aloha 1
Kopian’ny fifanekena arak’asa voasonia farany 2
Raha ilaina, fanampim-panekena manova ny fifanekena tany am-boalohany 4
Orinasa manana mpiasa Malagasy mihoatra ny 20
Fangatahana manazava ny antony sy misy anarana alefa any amin’ny Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna sosialy ary mamaritra ny fitambaran’ny fe-potoana farany ambony ampiasan’ilay orinasa mpiasa vahiny.

Ka iray (01) orizinaly mamaritra ireo anarana sy ny asan’ny Tompon’andraikitry ny Orinasa misahana ny fametrahana sy fakàna antontan-taratasy

2
Fifanekena arak’asa eo ambanin’ny lalàna mifehy ny asa Malagasy (*)

Ka ôrizinaly ny roa (02)

4
Andinindininy mikasika ilay mpiasa anton’ny fangatahana asa (*)

Fenoina sy soniavin’ny mpiasa sy ny mpampiasa + fitomboky ny orinasa

2
Taratasy milazalaza ny Orinasa (*)

Fenoina sy soniavin’ny tompon’andrakitry ny orinasa + fitomboky ny orinasa

2
Taratasy fanambarana ny fisokafan’ny (orinasa vaovao) na fanazavana manara-potoana fanao isan-taona mikasika ny toetoetry ny mpiasa an-tanana  (1) 2
Fanambarana fiaikena sy am-boninahitra (*) :

(1) : Iray (01) avy amin’ny mpiasa + Iray (01) avy amin’ny orinasa mpampiasa

2 (1)
Fanavaozana (antontan-taratasy fanampiny) :
Kopian’ny fanomezan-dalana hiasa teo aloha 1
Kopian’ny fifanekena arak’asa voasonia farany 2
Raha ilaina, fanampim-panekena manova ny fifanekena tany am-boalohany 4
Orinasa Afakaba
Fangatahana manazava ny antony sy misy anarana alefa any amin’ny Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna sosialy 2
Fifanekena arak’asa eo ambanin’ny lalàna mifehy ny asa Malagasy (*)

Ka ôrizinaly ny roa (02)

4
Andinindininy mikasika ny mpiasa anton’ny fangatahana asa (*)

Fenoina sy soniavin’ny mpiasa sy ny mpampiasa + fitomboky ny orinasa

2
Taratasy milazalaza ny Orinasa (*)

Fenoina sy soniavin’ny tompon’andrakitry ny orinasa + fitomboky ny orinasa

2
Didy hitsivolana milaza ny fankatoavana 1
Tabilao mifandraika amin’ny fandrafetana sy ny fivoaran’isan’ny mpiasa 2
Fanambarana fiaikena sy am-boninahitra

(1)  Iray (01) avy amin’ny mpiasa + Iray (01) avy amin’ny orinasa mpampiasa

(1)
Fanavaozana (antotan-taratasy fanampiny) :
Kopian’ny fanomezan-dalàna hiasa teo aloha 1
Kopian’ny fifanekena arak’asa voasonia farany 1
Raha ilaina, fanampim-panekena manova ny fifanekena tany am-boalohany 4

(*) : Maodely na taratasy fenoina alaina ao amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.gov.mg

(1) : Amidy eny amin’ny Tranompiritim-pirenena

(2) :

Saran’ny antotan-taratasy = 100€

  • Aloa ao amin’ny biraon’ny EDBM

Antotan-taratasy omena

  • Fanamarinana fametrahana antontan-taratasy (01)
  • Fanomezan-dalana hiasa (01)
  • Fifanekena voasonia (02)

Departemanta voakasika

  • EDBM-Asa Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna sosialy (MFPRATLS)

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin’ny 28 jolay 2004 mikasika ny Fehezan-dalàna momba ny Asa
  • Didy hitsivolana laharana faha-2170/90 tamin’ny 12 Aprily 1990 mikasika ny fandrafetana antontan-taratasy fangatahana fahazoan-dalana hiasa ho an’ny mpiasa mpila ravinahitra mikarama ao amin’ny orinasa ara-dalàna eo ambany fitsipiky ny Orinasa Afakaba Indostrialy (Gazetim-panjakana laharana faha-1995 tamin’ny14.5.94, p. 968)
  • Didy hitsivolana laharana faha-1238 tamin’ny 30 Mey 1962 mamaritra ireo fepetra momba ny fanambarana fisokafana orinasa sy mamaritra ny fanomezana andinindininy ara-potoana mikasika ny toetoetry ny mpiasa ampiasan-tanana (Gazetim-panjakana laharana faha-227 tamin’ny 9.6.62 p. 1059)

Ora fisokafana

  • Fandraisana antontan-taratasy : Alatsinainy hatramin’ny Zoma, 8ora30 hatramin’ny 12ora atoandro
  • Fangalana ny valiny : Alatsinainy hatramin’ny Zoma, 1 ora30 hatramin’ny 4 ora