Fanamarihana mialoha momba ny fananganana (Fizahan-tany)

Antontan-taratasy ilaina

Tondro Isa
Taratasy fangatahana alefa any amin’ny Minisitry ny Fizahan-tany 1
Taratasy milaza mombamomba ny mpangataka, sy famaritana fohy mikasika ny orinasa na ny toerana ilasiana (*)
HO AN’NY VAHINY, ampiarahana amin’ny kopia voamarina mitovy amin’ny orizinalin’ny visa fivahinianana maharitra manan-kery ity taratasy ity
1
Famaritana fohy momba ny tontolo iainana: torohain’ny toerana ara-pizahantany, ara-kolontsaina, ara-javaboahary miorina latsaky ny 500 m manodidina ny orinasa 1
Drafi-tsary manontolo 1
Sorisoritry ny drafitra ankapoben’ny tetikasa 1
Drafitry ny tatatra fanariana rano nampiasaina, rano maloto, ranon’orana 1
Sarintanin’ny toerana misy laharan’ny kadasitra 1
Taratsy fanamarinana ny tompon’ny tany (latsaky ny 3 volana) 1
Fifanekem-panofan-tany voarakitra ara-dalàna any amin’ny Sampan-draharahan’ny firaketana an-tsoratra misy ny toerana iorenan’ny trano 1
Fandaharan’asa Fikajiana ny Tontolo Iainana amin’ny fanajariana trano fandraisam-bahiny mahazaka efitra  dimampolo (50) ka hatramin’ny roapolo amby zato (120) na fanajariana toeram-pisakafoanana ahitana fitaovam-pihinanana enimpolo (60) ka hatramin’ny dimampolo sy roanjato (250) na izay rehetra fanajariana miompana amin’ny fialan-tsasatra ara-pizahatany manana velarantany roa (02) ka hatramin’ny roapolo (20) hekitara 1
NA, fahazoan-dalana hikajy ny tontolo iainana omen’ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (ONE) ho an’ireo tetikasa mila Fanadihadiana amin’ny Fiantraikany ara-Tontolo iainana. Izany dia mikasika ny fanajariana rehetra momba ny trano fandraisam-bahiny ahitana efitra  mihoatra ny roapolo amby zato (120) na ho an’ny toeram-pisakafoanana ahitana fitaovam-pisakafoanana mihoatra ny dimampolo sy roanjato (250) na fanajariana ny toerana fialan-tsasatra ara-pizahatany manana velarantany maherin’ny roapolo (20) hekitara 1
NA, fahazoan-dalana hikajy ny tontolo iainana omen’ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (ONE) ho an’ny fipetrahana na fanovana fanajariana miorina ao amin’ny faritra marefo; mila Fanadihadiana momba ny Fiantraika Ara-tontolo-iainana ireto tetikasa ireo 1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohina ao amin’ny tranonkala: www.edbm.mg

Sarany

  • Tsy misy vola aloa

Antontan-taratasy omena

  • Orizinalin’ny fanapahan-kevitra momba ny Filazana Mialoha

Departemanta Voakasika

  • EDBM-Fizahan-tany : Minisiteran’ny Fizahantany

Naoty  sy Fanondroana

  • Lalàna laharana faha-95-017 tamin’ny 25 aogositra 1995 mikasika ny Fehezan-dalàna momba ny Fizahantany sy Didy hitsivolana laharana faha- 2001-027 tamin’ny 19/04/2001
  • Tovana I tamin’ny Didy hitsivolana laharana faha-4889/2001/MINTOUR tamin’ny 19 aprily 2001

Ora Fisokafana

Fandraisana ny antontan-taratasy, Alatsinainy ka hatramin’ny Zoma : 8ora 30 maraina ka hatramin’ny 12 ora atoandro sy amin’ny 1 ora sasany hatramin’ny 4 ora tolakandro