Fananganana orinasa

Antotan-taratasy ilaina
Tondro

Isa

Dingana fototra

Satan’ny orinasa (*)
Voarango-pohy isaky ny pejy ary soniavin’ireo mpiara miombon’antoka rehetra ny pejy farany
Tsy maintsy lazaina ao anatin’ny sata na ao anatin’ny fitanana an-tsoratra ny toerana iasana

6

Kopian’ny Karapanondrom-pirenen’ny (ireo) mpiandraikitra
NA RAHA VAHINY, kopian’ny pasipaoro miaraka amin’ny Visa fivahiniana maharitra

3
4

Fanamarinam-ponenan’ny (ireo) mpiandraikitra <3 volana

2

Fisitrahana ny toerana (foibe sy/na toerana hiasana) : fifanekem-panofana NA fifanekem-panofana amin’ny mpanofa(*) (apetraka ny laharana findain’ny mpampanofa)

Ampiarahana amin’ny antontan-taratasy ireto :

 • Raha mpampanofa = tompony voasoratra anarana : Kopia feno ny Titra fananantanin’ny mpampanofa NA Fanamarinana ny maha tompon’ny tany (CSJ) <3 volana
 • Raha mpampanofa = mpandova tsy misoratra ao anatin’ny CSJ na Titran’ny tany :Fanamarinana ny tompony voasoratra anarana sy fanomezan-dalana hanofa avy amin’ny mpiara-mandova
 • Raha mpampanofa = solontena : Fanomezam-pahefana avy amin’ny tompon’ny tany
 • Raha mpampanofa = mpividy : Fanamarinana famarotana voaraikitra <herintaona
 • Raha mpampanofa = mpanofa, izany hoe fampanofàna amin’ny mpanofa: Fifanekem-panofana teo aloha sy voarakitra ara-potoana ahitana fanomezan-dalana mazava tsara avy amin’ny tompony

Drafitra fizahana ny toerana soniavin’ny Fokontany

5
2

Taratasy fanomezam-pahefana sy kopian’ny karapanondrom-pirenen’ny mpamita iraka

2

Fanambarana mikasika ireo mpitarika ara-tsosialy (mpiandraikitra sy mpiara-miandraikitra) (*)

1

Raha ilaina, fanomezan-dàlana avy amin’ny Minisitera voakasika momba ireo anton-draharaha voafehim-pitsipika

2

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.gov.mg

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny mpiara miombon’antoka fikambanan’olona

Dika mitovin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS) <3 volana

2

RAHA FANANGANANA SARLU, sata voarakitra

1

RAHA FIKAMBANAN’OLONA MALAGASY, Fitanana an-tsoratra momba ny fandraisana anjara voarakitra + kopian’ny Kara-ketra

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Orinasa tsy Anavahana Anarana (SA)

Fitanana an-tsoratra momba ny Fivoriamben’ny fanorenana

6

Fitanana an-tsoratra momba ny Filan-kevi-pitantanana

6

Filazana fisoratana anarana sy fandrotsaham-bola

6

Taratasy fisoratana anarana

6

Toetoetry ny fisoratana anarana sy fandrotsaham-bola

6

Fanamarinana famerana/ny renivola navoaka

2

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny birao fifandraisana, sampana na masoivoho

Satan’ny foiben’orinasa
Tsy mila sata intsony ny birao fifandraisana, sampana na masoivoho

5

Fitanana an-tsoratra (dika mitovy) ahitana ireto: fanendrena solontena, fisokafan’ny biraom-pifandraisana, sampana na masoivoho, fanondroana ny adiresy foibe sy ny toeram-piasana ao Madagasikara ary ny daty fanombohana sy fiafaran’ny asan’ny orinasa

5

Dika mitovin’ny RCS <3 volana amin’ny teny Frantsay an’ny foiben’ny orinasa (adika amin’ny teny Frantsay ny vaotra hafa)

1

Antontan-taratasy ilaina ho an’ny anton-draharaha mpamongady, indostrialy, mpanangom-bokatra sy mpanafara entana

Fanamarinana ny fisian’ny toeram-piasana (toeram-pivarotana sy fitehirizan‘entana) omen’ny Fokontany misy ny toerana ipetrahana

2

Drafitra antsipirihany milaza ny toerana anaovana ny anton-draharaha ahitana fanondroana mazava ny efitra, magazay, toeram-pitehirizan’entana voasonian’ny Fokontany

2

Fanambarana fiaikena sy am-boninahitra (*) ho an’ny indostrialy sy ny mpanafatra entana/Fanomezan-dalana mialoha ho an’ireo mpamongady (ao amin’ny Talem-paritry ny Hetra Analamanga 67 ha)

2

 

Sarany (Aloa lelavola ao amin’ny Biraon’ny EDBM)

Tondro

Sarany

Fandraketana sata

0,5% n’ny renivola (vola ekena farafahakeliny: 10.000 Ar)

Fandraketana ny fifanekem-panofana ara-barotra

2% n’ny fitambaran’ny hofan-trano mandritra ny faharetan’ny fampanofana

Fitanana an-tsoratra-Fanomezam-pahefana

2.000 Ar

Fandraketana am-boky amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS)

16.000 Ar

Fanomezan-daharana statistika (STAT)

40.000 Ar

Hetra amin’ny vola azo (IR) [cf. Andinin-dalàna 01.01.14 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra] Na Hetra Tambatra (Syntetika) (IS) [Andinin-dalàna 01.02.05 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra]

Raha misafidy ny IR

Raha misafidy ny IS

100.000 Ar ho an’ny olona mandoa hetra manao ny anton-draharaha momba ny fambolena, asa tanana, indostrialy, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, trano fandraisam-bahiny, ny fizahan-tany sy ny fitaterana.

16.000 Ar ho an’ireo mpamboly, mpiompy, mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika, mpitatitra mampiasa fiara tsy misy maotera (sarety, posy, lakana, sns.)

320.000 Ar ho an’ireo orinasa hafa

50.000 Ar ho an’ireo mpanao asa tanana, mpivarotra sakafo madinika (gargôty), mpamokatra madinika

 

100.000 Ar ho an’ireo mpiasa tanana momba ny harena an-kibon’ny tany, mpanakanto sy ny mitovitovy amin’izany, mpivarotra, mpitantana trano fandraisam-bahiny, mpitao asa, mpitantana trano fisakafoanana

 

150 000 Ar ho an’ireo asa tena sy hafa, anton-draharaha marobe, Hafa

Antontan-taratasy omena (ao anatin’ny 4 andro) raha toa ka feno tsara ny antontan-taratasy napetraka
 • Antontan-taratasy noraketina (sata sy ny fifanekem-panofana ara-barotra: ôrizinaly sy dika mitovy ; taratasy nandrotsaham-bola mialoha)
 • Karatra statistika miaraka amin’ny laharana STAT
 • Kara-ketra
 • Dika mitovin’ny rejisitry ny varotra
 • Tapakila RCS miaraka amin’ny laharana RCS
 • Tapakila nandraisana ny saram-pandraketana sy ny vola naloa mialoha amin’ny IR
 • Kopian’ny filazana fiorenana dika mitovin’ny tranonkalan’ny EDBM
Departemanta voakasika
 • EDBM-Hetra : Minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola (MFB)/Foiben-ketra (DGI)
 • EDBM-RCS : Ministeran’ny Fitsarana (MinJus)/Mpiraki-draharaha ny Fitsarana momba ny Varotra
 • EDBM-INSTAT : Foibe Nasionaly ny Statistika
Fanamarihana sy tahirin-kevitra
 • Lalàna laharana faha-2014-010 tamin’ny 21 aogositra 2014 manitsy sy mameno ireo fehezan-dalàna sasany tamin’ny lalàna  laharana faha-2003-036 tamin’ny 30 janoary 2004 mikasika ny Orinasa Ara-barotra
 • Fehezan-dalàna ankapoben’ny Hetra 2017
 • Lalàna laharana faha-2016-032 tamin’ny 28 desambra 2016 mikasika ny Lalànan’ny Fitantanam-bola 2017
 • Lalàna laharana faha-2016-007 tamin’ny 12 jolay 2016 mikasika ny Lalànan’ny Fitantanam-bola nahitsy ho an’ny 2016
 • Hitsivolana laharana faha-2011-050 tamin’ny 1 febroary 2011 mikasika ny fanitsiana ny didim-pitondrana laharana faha-2005-151 tamin’ny 22 marsa 2005 sy Didim-pitondrana laharana faha-2004-453 tamin’ny 06 aprily 2004 milaza ireo fepetra fampiharana ny Lalàna laharana faha-2003-036 tamin’ny 30 janoary 2004 momba ny Orinasan’ny varotra
 • Hitsivolana laharana laharana faha-2008-440 tamin’ny 5 mey 2008 momba ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa ary ny dokambarotra momba ny sora-bola fanana-manaraka
 • Hitsivolana laharana laharana faha-2005-380 tamin’ny 22 jiona 2005 mikasika ny laharana statistika vaovao an’ireo orinasa manao anton-draharana ara-toekarena na ara-tsosialy ao Madagasikara

 • Didim-pitondrana laharana faha-15981/2011 tamin’ny 26 Aprilyl 2011 momba ny saran’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa, aloa lelavola ao amin’ny departemanta Fandraisana/EDBM na RCS/EDBM
 • Hitsivolana laharana faha-2002-1008 tamin’ny 11 septambra 2002 mikasika ny sata vaovaon’ny INSTAT, Filazana laharana faha-16-13/VPEI/SG/INSTAT/DG/DAF tamin’ny 08 marsa 2013 momba ny saran’ny karatra statistika sy ny Fifandraisana laharana faha-2271-13/VPEI/SG/INSTAT/DG mikasika ny fanavaozana ny karatra statistika aloa lelavola ao amin’ny departemantan’ny INSTAT/EDBM

Ora Fisokafana

 • Fandraisana antontan-taratasy ao amin’ny EDBM: 08ora30-12ora
 •  Fanomezana antontan-taratasy: manomboka amin’ny 2ora30
  FANAMARIHANA: Tsy misy ny fandraisana antontan-taratasy rehefa andro faran’ny volana.