Ny mahakasika ny EDBM

Masoivoho ofisialin’ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola eto Madagasikara

Ny Economic Development Board of Madagascar (EDBM) dia rafitra anankiray izay manampy sy manolo-tsaina ny mpampiasa vola mikasa hanatanteraka ny tetikasany eto Madagasikara. Amin’ny maha-masoivohon’ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola azy dia nametraka tanjona mba hanamafisana ny fifaninanana eo amin’ny sehatra tsy miankina, hampitomboana ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (IED), hamolavolana sy hanolorana tolotra samihafa ho fandrisihana ny fampiasam-bola eto Madagasikara, hanohanana ny mpampiasa vola eo amin’ny dingana fananganana sy/na ny fanitarana amin’ny tolotra manokana omen’ny mpanolotsaina matihanina (Chargés de Portefeuille Sectoriel) sy amin’ny alàlan’ny “Guichet Unique” ny EDBM.

Sampana ao anatin’ny Fiadidian’ny Repoblikan’i Madagasikara ny EDBM ary rafitra anehoana ny fanoloran-tenan’ny Governemanta izay manosika ny toekarena sy ny famoronan’asa amin’ny alalan’ny fametrahana sy ny fandrafetana tetikasa mampitombo ny tombontsoan’i Madagasikara. Ny EDBM ihany koa dia rafitra azo atonin’ireo maniry hampiasa vola amin’ireo seha-pihariana voafantina sy ananan’i Madagasikara tombony manokana raha oharina amin’ny firenen-kafa. Ireto avy izany seha-pihariana izany : fambolena sy fiompiana, orinasa madinika manondrana akanjo, foto-drafitr’asa, fitrandrahana harena ankibon’ny tany, fizahantany ary ny teknolojia vaovaon’ny ita sy ny serasera.

Ny asa misiona tanterahan’ny EDBM

  • Fanatsarana ny tontolon’ny fampiasam-bola
  • Famolavolana ita maneho ny hakanton’i Madagasikara amin’ny maha-toerana idealy ho an’ny fampiasam-bola azy, ary fisarihana sy famporisihana ireo orinasa iraisam-pirenena sy ny mpandraharaha eto an-toerana amin’ny fampiasam-bola amin’ireo seha-pihariana izay laharam-pahamehana
  • Fikarakarana maimaim-poana ireo mpampiasa vola, na ny vaovao na ny efa am-perinasa eto an-toerana (aftercare) mba hanamorana ny fitoerany sy/na ny fanitarana ireo tetikasany eto Madagasikara

Ireo fanohanana atolotry ny EDBM amin’ny fanantanterahana ny tetikasan’ireo mpampiasa vola

Mba hanampiana ny mpampiasa vola amin’ny fanatanterahana ny tetikasany, dia manana ekipa miralenta ny EDBM izay mikarakara maimaimpoana azy ireo, sy mitazona ny tsiambaratelony amin’ny dingana rehetra arahiny. Izany dia miantomboka amin’ny fametrahana ny drafitra hampahomby ny fanatanterahana ny tetikasany ka ao anatin’izany ny fampitàna ireo ita miompana amin’ny seha-pihariana, ny lalàna ary ny hetra sy ny habatseranana. Eo ihany koa ny fikarakarana fihaonana miaraka amin’ny mpanapa-kevitra samihafa sy fanomezana torohevitra amin’ny fitadiavana mpiaramiombon’antoka, ary fampifandraisana amin’ireo mpisehatra avy any anivon’ny biraom-panjakana rehetra, sns. Ankoatra izay dia tsy ataon’ny EDBM ambanin-javatra ny fanaraha-maso ny fanitarana ny sehatr’asa sahanin’ireo mpampiasa vola amin’ny alalan’ny antsoina hoe “aftercare”. Tsy tanteraka anefa ny fitsanganan’ny orinasan’ireo mpampiasa vola ireo raha tsy eo ny « Guichet Unique » izay sampan-draharaha misahana ny fananganana orinasa, sy manome fahazoan-dalana isan-karazany.