Dingana arahana

 • Fangatahana momba ny andinindininy ao amin’ny EDBM
 • Fametrahana antontan-taratasy: fari-pahefana

Departemanta voakasika

 • EDBM-momba ny tany : M2PATE (Ministera ao amin’ny Fiadidian’ny filoham-pirenena misahana ireo Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana)

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

 • Didim-panjakana laharana faha- 60-146 tamin’ny 03 oktobra 1960 mikasika ny tanin’olo-tsotra vita titra, sy ny didy fampiharana azy laharana faha-60-529 tamin’ny 28 desambra 1960
 • Lalàna laharana faha-2006-031 tamin’ny 24 novambra 2006 mikasika ny tanin’olo-tsotra tsy vita titra
 • Lalàna laharana faha-2008-013 tamin’ny 23 jolay 2008 mikasika ny tanim-panjakana
 • Lalàna laharana faha-2008-014 tamin’ny 23 jolay 2008 mikasika ny tanim-panjakana sy ny didy fampiharana laharana faha- 2010-233 tamin’ny 23 jolay 08
 • Lalàna laharana faha-2007-036 tamin’ny 14 janoary 2008 mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara
 • Didim-panjakana laharana faha- 62-064 tamin’ny 27 septambra 1962 mikasika ny fifanaraham-panofana sarin-tompony
 • Tenimita laharana faha-321/10/MATD/SG/DGSF mikasika ireo tany midadasika mihoatra ny 250 ha

Ora fisokafana

 • Fandraisana antontan-taratasy : manomboka amin’ny 08 ora 30 hatramin’ny 12 ora atoandro