SOCIETE PEJACK GLOBAL INTERNATIONAL

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 00567
NIF :
3017860313
STAT :
45302-11-2023-0-10577
DUREE :
50
CAPITAL :
2 000 000,00
GERANT :
ANDRIANANJASOA LALAONIRINA ALINE PRISCA
ACTIVITES :
VENTES AU DETAIL DE PIECES AUTOS ET PNEUMATIQUES OCCASIONS, MARCHANDISES GENERALES
MEMBRES DE