EVAA GROUP SARL

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 00459
NIF :
6 017 786 588
STAT :
41001-11-2023-0-10465
DUREE :
99
CAPITAL :
5 000 000,00
GERANT :
TATA Andriamanantena Heriniaina
ACTIVITES :
1Construction BTP2- Activité de consultance en administration3- Prestation de Service(service administratif) Location Divers, matériels, engins
MEMBRES DE