HD Logistics

FORME JURIDIQUE :
SARLU
RCS :
RCS Antananarivo 2024 B 00104
NIF :
3 018 432 142
STAT :
49229-11-2024-0-10104
DUREE :
99
CAPITAL :
1000000
GERANT :
ANDRIAMAHEFARIVONY Hasina Nirina
ACTIVITES :
Transport de marchandises, logistiques. Importation de matЋriaux de construction, textile, appareils ЋlectromЋnager
MEMBRES DE