DAILY-CALLING

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 01482
NIF :
3 018 370 628
STAT :
82201-11-2023-0-11508
DUREE :
99
CAPITAL :
2000000
GERANT :
RAKOTONIRINA Vahatriniaina Ny Famenontsoa David
ACTIVITES :
Call center
MEMBRES DE