CASH FLASH

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 01522
NIF :
5 018 376 669
STAT :
64197-11-2023-0-11551
DUREE :
99
CAPITAL :
5000000
GERANT :
RALAIMIDONA Radombolatahiana Tolojanahary
ACTIVITES :
cash point
MEMBRES DE