BUSINESS CALL

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
2021 B 00291
NIF :
2005481219
STAT :
82201112021010305
DUREE :
99 ans
CAPITAL :
2 000 000,00
GERANT :
ANDRIANARISON Nivoarisoa Sandrine
ACTIVITES :
Centre d' appels
MEMBRES DE