Fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana ary lisansa

Antotan-taratasy ilaina

Tondro Isa
Toerana fampiantranoana sy/na fisakafoanana
Taratasy fangatahana fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana (*) 1
Kopian’ny Filazana mialoha 1
Taratasy milaza ny mombamomba ny mpangataka, ny fanorenana, ny fampitaovana, ny fitaovana hampiasain’ny orinasa ary ny mombamomba ny mpiasa amin’ny ankapobeny (*) 1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny fahazoan-dalana hanangan-trano sy taratasy fanamarinana fa voahaja ny drafi-pananganana 1
Taratasy fandraketan-tsazy ara-pitsarana (bileta laharana faha-3) < 3 volana 1
Kopia voamarina fa mifanaraka amin’ny orizinaly ny visa fivahiniana maharitra manan-kery ho an’ny vahiny 1
Etat 211 bis an’ny olona am-batatenany na fikambanan’olona 1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana arak’asa 1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny (ireo) diplaoma na sertifikà manamarina ny fahaizan’ny mpiasa ambony 1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny satan’ny orinasa noraketina 1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny Karapanondrom-pirenena na ny pasipaoro 1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.mg

Orinasan-dia lavitra sy fikarakarana ara-pizahantany
Taratasy fangatahana fahazoan-dalana hisokatra milaza ny lisansa tiana ho azo (*) 1
Taratasy milaza ny mombamomba ny mpangataka, ny fanorenana, ny fampitaovana ary ny mpiasa amin’ny ankapobeny (*) 1
Taratasy fandraketan-tsazy ara-pitsarana (bileta laharana faha-3) < 3 volana 1
Kopia vomarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny karapanondrom-pirenena na ny pasipaoro 1
Etat  211 bis an’ny olona am-batatenany na fikambanan’olona 1
Kopia voamarina fa mifanaraka amin’ny orizinaly ny visa fivahiniana maharitra manan-kery ho an’ny vahiny 1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny satan’ny orinasa voarakitra 1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana arak’asa 1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana ara-bola (Tours Operators, Réceptifs, Agences de Voyages) 1
RAHA TOMPONY, Fanamarinana ny fananan-tany (CSJ)
RAHA MPANOFA, kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny fifanekem-panofana noraketina araka ny tokony izy tao amin’ny Sampan-draharahan’ny fandraketana izay misy ny toerana iorenan’ny trano
1
Singa iray amin’ny bokikely na taratasy kely ho an’ny lisansa A sy B 1
Taratasy manamarina ny fahaizana arakasa ilaina ho an’ny mpiasa mpitarika sy ho an’ny mpiasa misahana ny teknika 1
Kaontim-pitrandrahana novinaniana mandritra ny taona voalohan’ny fitrandrahana 1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.mg

Sarany

  • Tsy misy

Antotan-taratasy omena

  • Orizinalin’ny fanapahan-kevitra momba ny Fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana na ny lisansa

Departemanta voakasika

  • EDBM-Fizahan-tany: Ministeran’ny Fizahan-tany

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

  • Lalàna laharana faha-95-017 tamin’ny 25 aogositra 1995 mikasika ny Fehezan-dalàna mifehy ny Fizahan-tany
  • Tovana II tamin’ny Didim-pitondrana laharana faha-4889/2001/MINTOUR tamin’ny 19 aprilyl 2001
  • Tovana I tamin’ny Didim-pitondrana laharana faha-4912/2001/MINTOUR tamin’ny 19 aprily 2001

Ora Fisokafana

  • Fandraisana ny antotan-taratasy : Alatsinainy hatramin’ny Zoma, manomboka amin’ny 8ora30 hatramin’ny 12ora sy amin’ny 1ora30 hatramin’ny 4ora