Fanovana Orinasa, Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS)

Antontan-taratasy ilaina

Tondro Isa
Fanovana mikasika ny Rejistry ny Varotra sy ny Orinasa
Fanovana mpitarika (Mpiandraikitra PCA, PDG, DG, DGA, Mpitantan-draharaha, Solontena maharitra/tsy maharitra)
Fitanana an-tsoratry ny fandraketam-panovana (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Taratasy Fanamarinana tsy fahamelohana 1
Ho an’ny vahiny, Fanamarinana ara-pitsarana ny anaran-dray sy renin’ny filoha mpitantana 1
Dika mitovin’ny visa fivahinianana maharitra (NA taratasy fiantohana hanao visa fivahinianana maharitra) + Pasipaoro (RAHA vahiny Mpitantana) NA Kara-panondrom-pirenen’ny (CIN) Mpitantanaa 1
Taratasy Fanomezam-pahefana na kopian’ny karapandrom-pirenen’ny mpamita iraka 1
Taratasy sisika momba ny Fikambanan’olona (B1 Bis) (*) 3
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Famindrana ny foiben’orinasa
Fitanana an-tsoratry ny fandraketam-panovana (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Sata voarakitra manaraka andro (Orizinaly + Kopia) (tsy an-tery) 2
Fisitrahana ny toerana : Fifanekem-panofana trano NA Fifanekena fonenana miaraka amin’ny KBis < 3 volana 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) < 3 volana(*) 3
Fikambanan’olona – Fanambarana fanovana nataon’ny orinasa (B2 Bis)(*) 3
Anaran’ny Orinasa
Fitanana an-tsoratry ny fandraketam-panovana (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Sata manaraka andro voarakitra 2
Fisitrahana ny toerana : Fifanekem-panofana trano miaraka amin’ny KBis < 3 volana 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) < 3 volana (*) 3
Fikambanan’olona – Fanambarana fanovana nataon’ny orinasa (B2 Bis) (*) 3
Fanitarana, fanovanana, fanafoanana anton-draharaha
Fitanana an-tsoratry ny fandraketam-panovana (dika mitovy) 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Sata voarakitra manaraka ny andro (Orizinaly+Kopia) Tsy an-tery 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Fikambanan’olona – Fanambarana fanovana nataon’ny orinasa (B2 Bis) (*) 3
Fampitomboana renivola, fampidirana mpiara miombon’antoka vaovao, famindram-pitompoam-pananana
Fitanana an-tsoratry ny fandraketam-panovana (dika mitovy) 2
Taratasy manamarina ny famindram-pitompoam-panananana 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Sata voarakitra manaraka andro (Orizinaly+Kopia) 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
 
Fankatoavana kaonty
Fitanana an-tsoratry ny Fivoriambe Ara-potoana voarakitra (AGO) (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Dika mitovin’ny fanambaràna fandoavan-ketra amin’ny vola miditra (IR) 2
Dika mitovin’ny Tombam-bokatra nandritra ny taona 2
Fametrahana ny toe-bola voaravona (*) 2
Fampanofana fitantanana
Fifanekem-panofana trano noraketina (Orizinaly+Kopia) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana (Mpanofa sy ny mpampanofa) 1
Gazety (Filazana fanovana) 1
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Fanafoanana orinasa misahana andraikitra voafetra (SARL)
Iray (01) volana aorian’ny fanafoanana, fametrahana fangatahana famonoana anarana raha tsy misy fanoherana
Fitanana an-tsoratry ny fanafoanana voasoratra ao amin’ny Foiben-ketra ahitana ny fanendrena ny mpandamina fanilihan-trosa sy ny toerana nanaovana izany voarakitra (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Kopian’ny karapanondrom-pirenena (Olon-kafa ankoatra ny Mpiandraikitra)
Fanamarinana tsy fanamelohana (Olon-kafa ankoatra ny Mpiandraikitra)
1
1
Gazety (Filazana fanafoanana ahitana ny fanendrena ny mpandamina fanilihan-trosa sy ny toerana nanaovana izany) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Famonoana Anarana Orinasa SARL  
Fitanana an-tsoratra AGO (fanekena ny tatitra fanilihan-trosa farany, fahefana nomena ny mpiandraikitra ny fanilihan-trosa hamonoana ny anaran’ny Orinasa) voarakitra ao amin’ny Foiben-ketra (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Gazety (Filazana famonoana anarana) 1
Tombam-bokatry ny fanakatonana ny famaranam-pananana na fanilihan-trosa farany (Orizinaly+kopia) 2
Fangatahana famonoana ny anaran’ny orinasa soniavin’ny mpiandraikitra ny famaranam-pananana na fanilihan-trosa (alefa any amin’ny Filohan’ny Fitsarana momba ny Varotra) 2
Tatitra momba ny famaranam-pananana (fanilihan-trosa) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fikambanan’olona – Fanambaràna fitsaharana tanteraka amin’ny anton-draharaha/Fikatonan’ny famaranam-pananana (B3) 3
Fanafoanana orinasa misahana andraikitra voafetra an’olo-tokana (SARLU)
Iray (01) volana aorian’ny fanafoanana, fametrahana fangatahana famonoana anarana raha tsy misy ny fanoherana
Fitanana an-tsoratra momba ny fanafoanana voarakitra (Orizinaly+kopia) 2
Gazety (Filazana fanafoanana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Famafana ny anaran’ny orinasa misahana andraikitra voafetra voafetra an’olo-tokana (SARLU)
Fangatahana famafana anarana soniavin’ny mpiombon’antoka tokana (alefa any amin’ny Filohan’ny Fitsarana momba ny Varotra) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fikambanan’olona – Fanambarana fitsarahana tanteraka amin’ny anton-draharaha/Fikatonan’ny fanilihan-trosa (B3)(*) 3
Gazety (Filazana fanafoanana ny orinasa) 1
Fikatonan’ny birao fifandraisana, masoivoho, sampan’orinasa (ho an’ny orinasa Vahiny)
Fitanana an-tsoratry ny fikatonana (avy amin’ny orinasa foibe NA ny solontena ao an-toerana) (Orizinaly+kopia) 2
Fangatahana fanafoanana orinasa soniavin’ny solontena na ny mpiandraikitra (alefa any amin’ny Filohan’ny Fitsarana momba ny Varotra) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fikambanan’olona – Fanambarana fitsaharana tanteraka amin’ny anton-draharaha/Fikatonan’ny fanilihan-trosa (B3) (*) 3
Gazety (nanaovana Filazana) 1
Fisokafan’ny birao fifandraisana, masoivoho na sampan’orinasa (jereo Taratasy Fananganana orinasa)
Fampiatoana  
Fitanana an-tsoratry ny fanovana voarakitra (dika mitovy) (Orizinaly + Kopia) 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fiovana endrika ara-pitsarana SARL>SARLU
Fitanana an-tsoratra voasoratra ao amin’ny sampan-draharahan’ny hetra (dika mitovy) (Orizinaly+kopia) 2
Taratasy famindram-pitompoam-pananana noraketina 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Sata voarakitra manaraka andro (Orizinaly+Kopia) 2
Fiovana endrika ara-pitsarana SARL>SA
Fitanana an-tsoratra noraketina tao amin’ny Foiben-ketra (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Sata voarakitra manaraka andro SA (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) Fitanana an-tsoratra AGE- Fanovana FJ

AGO- Fanendrena Mpanamarin-kaonty
CA- Fanendrena Mpitantan-draharaha DG- PCA, …
2
Taratasy nisoratana anarana 2
Gazety (Filazana fanovana) 1
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Fanambarana tsy fahamelohana (araka ny isan’ireo mpitantan-draharaha) 1
Kopian’ny karapanondrom-pirenena NA kopian’ny pasipaoro + visa an’ireo mpitantan-draharaha, PCA sy DG 1
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 3
Taratasy sisika Fikambanan’olona (B1 Bis) (*) 3
Famindrana ivelan’ny fahefana
Sata voasoratra (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) (*)1 2
Fitanana an-tsoratra (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 2
Dika mitovin’ny RCS < 3 volana 1
Kopian’ny Karatra Famantarana momba ny Hetra (CIF) 1
Gazety (Filazana Famindrana) 1
Fizakàna toerana : Fifanekem-panofana trano voarakitra 1
Fanambaram-pandrafetana fikambanan’olona (B1) (*), Sy raha fiaraha-mitantana, taratasy sisika Fikambanan’olona (B1 Bis) (*) 3
(*)1 Ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa ao an-toerana dia tsy maintsy ilazana amin’ny fitanana an-tsoratry ny famindrana mba ahafahana manafoana ny orinasa ao anatin’ny lahatahiry, aorian’ny fandraisana taratasy fifampidirana « intergreffe » teo amin’ny fahefana taloha sy fahefana vaovao. Izany dia mba ho fanajana ny zo ahafahan’ny hafa manao fanoherana (ankoatra ny gazety)
Tetikasa firaisan-troky (ho an’ny orinasa mitroka sy ny orinasa trohana)
Tetikasa firaisan-troky (dika mitovy) (Orizinaly+Kopia) 4
Dika mitovin’ny RCS
(1) (01) ho an’ny orinasa trohana + (01) ho an’ny orinasa mitroka
2(1)
Gazety (Ho an’ny filazana) 2
Fikambanan’olona – Fanovana (B2) (*) 6
Firaisan-troky (ho an’ny orinasa trohana sy ny orinasa mitroka)
Iray (01) volana aorian’ny fametrahana ny tetikasa firaisan-troky, fametrahana ny fifanekena firaisan-troky raha tsy nisy fanoherana
Fifanekena firaisan-troky voarakitra (dika mitovy) (Orizinaly+kopia) 4
Fitanana an-tsoratra voarakitra (dika mitovy) 4
Dika mitovin’ny RCS
(1) (01) ho an’ny orinasa trohana + (01) ho an’ny orinasa mpitroka
2(1)
Gazety (Nanaovana ny filazana) 2
Fikambanan’olona – Fanambarana fitsaharana tanteraka amin’ny anton-draharaha/Fikatonan’ny fanilihan-trosa (B3) (*) / B2 (ho an’ny nitroka) 3
Fametrahana ny toebola alohan’ny fe-potoana 2

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo alaina ao amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.gov.mg

Sarany

Tondro Sarany (Ar)
Aloa ao amin’ny l’EDBM-RCS
SARANY FAMETRAHANA
KOPIA
DIKA
MITOVIN’NY
RCS (KBIS)
Fanafoanana  9 000  2 000  2 000
Fampiatoana  9 000  2 000  2 000
Famindrana ivelan’ny fahefana (oh : faritra)  12 000  2 000  2 000
Famafana anaran’ny orinasa  9 000  2 000
Fametrahana ny kopia misy ny famindram-pitompoam-pananana  9 000  2 000
Fametrahana ny toebola  9 000  2 000
Fametrahana sata  9 000  2 000
Tetikasa firaisan-troky  9 000  2 000
Fanakambanan-troky  9 000  2 000

Antontan-taratasy omena ao anatin’ny 3 andro

 • RCS :
 • Tapakila fanamarinana fandoavam-bola
 • Taratasy fanamarinana fametrahana kopia
 • Dika mitovin’ny RCS (KBis)
 • Taratasy fanamarinana famafana ny anaran’ny orinasa (fanafoanana)

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

 • Fitsaharana tanteraka amin’ny anton-draharaha = fanafoanana arahan’ny fanesorana ny orinasa
 • Fitsaharana amin’ny ampahan’anton-draharaha = fanovana tsotra (fanafoanana anton-draharaha)
 • Fanomezam-pahefana sy kopian’ny karapanondrom-pirenen’ny mpamita iraka
 • Didim-pitondrana laharana faha- 15981/2011 tamin’ny 26 Aprily 2011 momba ny Saran’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa

Ora fisokafana

 • Fandraisana antontan-taratasy, Alatsinainy hatramin’ny Zoma : 8ora30 – 12ora
 • Fanomezam-baliny, Alatsinainy hatramin’ny Zoma : 1ora30 – 4 ora