Fahazoan-dalana hipetraka sy fanadihadiana ara-pitondrantena

Antontan-taratasy ilaina

Tondro

Isa

Antontan-taratasy iombonana (Mpampiasa vola, Mpiasa mpila ravinahitra, Famondronam-pianakaviana)

Sary tapaka nalaina vao haingana

6

Fangatahana manazava ny antony alefa any amin’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana

1

Filazana fohifohin’ny mombamomba anao(*) miaraka amin’ny adiresy mailaka sy laharana finday

2

Fanambarana an-tsoratra sy am-boninahitra ahitana sonia voamarina ara-panjakana

2

Dika mitovy ny pasipaoro (pejy 3 voalohany) sy ny visa azo itarina misy ny tombokase fidirana (fangatahana voalohany) sy ny visa rehetra nivahinianana maharitra tany aloha (fanavaozana)

1

Taratasy firaketan-tsazy ara-pitsarana latsaky ny 3 volana (Firenena niaviana)
Raha fangatahana voalohany : firenena niaviana (adika amin’ny teny Frantsay); Raha fanavaozana : eto Madagasikara

1

Taratasy Fanamarinam-ponenana eto Madagasikara

1

Tapakila – Fiverenana (fangatahana voalohany)

 

Taratasy manamarina ny fisoratana anarana tao amin’ny rejisitry ny fanisam-bahiny ao amin’ny Distrika, alaina ao amin’ny prefektioran’ny polisy ao amin’ny Distrika

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Mpampiasa vola

Satan’ny orinasa

1

Karatra statistikan’ny orinasa

1

Dika mitovy amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa

1

Kara-ketra

1

Fanamarinana fananan’ny orinasa kaonty amin’ny banky

1

Tombam-bokatry ny fisokafan’ny orinasa

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Vahiny Mpiasa Mpila Ravinahitra

Fangatahana voalohany :

Fifanekena arak’asa nosoniavin’ny Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny  Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny lalàna ara-tsosialy (MFPRATLS)

1

Fahazoan-dalana hiasa avy amin’ny MFPRATLS

1

IRSA

1

Kara-ketra

 

Antontan-taratasy fanampiny amin’ny famondronam-pianakaviana

Kopian’ny sora-piankahonana na taratasy fanamarinana mariazy

1

Dika mitovin’ny visa an’ny havana na vady

1

(*) : Maodely na taratasy ho fenoina azo alaina any amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.gov.mg

Zotra

Dingana

 

1

FANDRAISANA+FISORATANA ANARANA

2

FIJERENA ARISIVA + FANGATAHANA FIHAONANA

3

FANADIHADIANA ARA-PITONDRANTENA + FITSIDIHANA NY ORINASA

4

FANDEFASANA NY ANTONTAN-TARATASY HOSONIAVIN’NY MINISITERA (MSP/SCST)

5

FIVERENANA sy fandefasana ny antontan-taratasy any amin’ny MID miaraka amin’ny HEVITRA (avis) : METY na TSY METY

Faharetana : 03 Andro – 07 Andro Farafahabetsany

Tsy fahampian’ny antontan-taratasy: Miandry

MSP : Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka

SCST : Sampan-draharaha Foiben’ny Fanarahamaso ny Sisintany

MID : Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana

Ora Fisokafana

Fanadihadiana ara-pitondrantena: Mangataka fihaonana (Alatsinany hatramin’ny Zoma) : amin’ny 8ora 30 mn ka hatramin’ny 12ora 30 mn sy amin’ny 1ora 30 ka hatramin’ny 4ora 30